\ Акта школе

Музика као лек

muzika medicina

Пријатељи школе

tarisio2

Треба да се зна

treba da se zna

header

Акта школе

 
Одлука о измени и допуни Статута школе
Статут школе
Планови
Програми
Извештаји
Лице за заштиу података
Пословници
Пословник о раду Школског одбора
Пословник о раду Наставничког већа
Пословник о раду Савета родитеља
Допуна Акта о процени ризика
Пословник о раду Школског одбора
Правилници
Правилник о правима, обавезама и одгворности ученика
Правила понашања ученика, запослених, родитеља, односно др. законских заступника
Правилник о испитима
Правилник о употреби мобилног телефона, електронског уређаја и др. средстава
Протокол о поступању у школи са ученицима оболелим од дијабетеса
Правилник о условима и поступку напредовања ученика
Правилник о ученику генерације
Правилник о похваљивању и награђивању запослених у ОМШ
Правилник о избору ученика носиоца плакете и повеље Јелена Стоиљковић
Правилник о врстама награда
Правилник о безбедности ученика
Правилник о безбедности и здрављу на раду
Поступања
Протоколи
Стручна упутства
Обавештења