\ Јавне набавке

Музика као лек

muzika medicina

Пријатељи школе

tarisio2

Треба да се зна

treba da se zna

header

Oквирни споразум у поступку јавне набавке мале вредности 1/19, добара – музички инструменти и опрема

Преузмите:
 
 

Одлука о закључењу оквирног споразума у поступку јавне набавке мале вредности 1/19, добара – музички инструменти и опрема

Преузмите:
 
 

Jавнa набавкa мале вредности – Набавка музичких инструмената

На основу члана 39. став 1,, члана 61, члана 40. и члана 40а став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” 124/12, 14/15 и број 68/15), у даљем тексту: Закон) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 366 од 27.03.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 367 од 27.03.2019. године, припремељена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка музичких инструменатa ЈН број 1/19.
 
 

Oбавештењe о закљученoм уговору и закљученом оквирном споразуму

Преузмите:
 
 


Страна 1 од 4