\ Jавнa набавкa мале вредности – Набавка музичких инструмената

Музика као лек

muzika medicina

Пријатељи школе

tarisio2

Треба да се зна

treba da se zna

header

Jавнa набавкa мале вредности – Набавка музичких инструмената

На основу члана 39. став 1,, члана 61, члана 40. и члана 40а став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” 124/12, 14/15 и број 68/15), у даљем тексту: Закон) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2391 од 28.11.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 2392 од 28.11.2018 године, припремељена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка музичких инструмената ЈН број 4/18
 
Преузмите:
 
1. Позив
2. Конкурсна документација