\ Школска 2013/2014. година

Музика као лек

muzika medicina

Пријатељи школе

tarisio2

Треба да се зна

treba da se zna

header

Школска 2013/2014. година

Септембар  
 
Формирање класа и исказивање потреба за ученицима
Усвајање Плана рада Стручних већа – до 06. септембра
Пријемни испити у Школи и по основним школама – обавеза сваког наставника који нема одговарајући фонд часова – реализација до 10. септембра
Провера педагошке документације у целини (стари дневници и матичне књиге, нови дневници, планови рада (Годишњи и Месечни)
Реализација ШРП-а
Спровођење Акционог плана
Спровођење Плана самовредновања
Конститутивна седница ученичког парламента
Седница Наставничког већа
Конститутивна седница Савета родитеља
Седница Школског одбора
 
Октобар 
 
Концерт у предшколској установи   Лане
Наставничко веће
Општинској слава св. Петка
24. – 31. октобра – Интерни часови свих класа са родитељским састанцима
28. – 31. октобра – Провера педагошке документације – Индивидуални планови рада за прво и друго полугодиште у дневницима, Месечни планови рада и припреме за час
Припрема комплетних Извештаја за први класификациони период:
а) Појединачни Извештаји сваког наставника о свом раду у електронској и папирној форми (предати Председнику већа до 4. новембра)
б) Извештај о раду Стручног већа, табеле са успехом, упис – испис, изостанци и сви остали битни подаци за Први класификациони период у електронској и папирној форми (предати директору школе до 5. новембра)
Реализација ШРП-а
Спровођење Акционог плана
Спровођење Плана евалуације
 
 
Новембар  
 
06. новембар – Наставничко веће – Први класификациони период – верификација успеха
Провера педагошке документације у целини
Провера бројчаног стања свих класа
Реализација ШРП-а
Реализација Акционог плана
Реализација Плана евалуације
 
Децембар
 
02. децембра – Смотра ученика I – VI разреда солфеђа
03. децембра – Смотра ученика I – VI разреда солфеђа – Врчин
04. децембра – Смотра ученика I – VI разреда хармонике и флауте
05. децембра  Смотра ученика I – VI  разреда клавира
06. децембра – Смотра ученика I – VI разреда гудача
07. децембра – Смотра ученика I – VI разреда гитаре
16. – 20.  децембра – Интерни часови свих класа са родитељским састанцима
09. – 20. децембра – Обилазак наставе
25. децембра – ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ инструменталних класа
23. – 26.  децембра – Преглед целокупне педагошке документације
26. децембар – Израда списка потенцијалних такмичара (РТ и Фестивал МБШС) на нивоу одсека
Припрема комплетних Извештаја за други класификациони период:
а) Полугодишњи Извештаји сваког наставника о свом раду у електронској и папирној форми (предати Председнику већа до 25. децембра)
б) Полугодишњи извештај о раду Стручног већа, табеле са успехом, упис – испис, изостанци и сви остали битни подаци за Други класификациони период у електронској и папирној форми (предати директору школе до 25. децембра – са приложеним Појединачним извештајима наставника)
Седница Школског одбора
26. децембар-  Наставничко веће- Други класификациони период – верификација успеха Извештај о Реализацији ШРП-а
Извештај о спровођењу Акционог плана
Извештај о спровођењу Плана евалуације
23. – 25.  децембар – Новогодишњи концерти
27. децембар подела ђачких књижица
 
Јануар 
 
Додатна настава за ученике такмичаре
Сређивање комплетне педагошке документације
22. – 24. јануара – Одабир тачака за Светосавски концерт на нивоу одсека и уписивање свих одабраних тачака у књигу јавних наступа
25. јануар  Концерт поводом школске славе Свети Сава
27. јануар Пријем гостију поводом школске славе Св. Саве
31. јануар  – Преслушавање кандидата за Републичко такмичење
 
Фебруар
 
Припрема за седницу Наставничког већа:
- Разматрање Извештаја о раду Школе у првом полугодишту
- Анализа вођења педагошке документације
- Анализа стања опремљености наставним средствима и степена њихове искоришћености
- Припрема Стручне теме
Седница Наставничког већа
Седнице Савета родитеља и Школског одбора
28. фебруара – Преслушавање – Провера свих података кандидата за Фестивал, провера правилника Фестивала и одабир шире фестивалске екипе
Израда плана одласка ученика на такмичења солиста
Израда плана одласка ученика на такмичења камерних ансамбала
Реализација ШРП-а
Спровођење Акционог плана
Спровођење Плана евалуације
Анализа резултата самовредновања
 
Март
 
17. марта – Смотра ученика I – VI разреда солфеђо
18. марта – Смотра ученика I – VI разреда VI разреда солфеђо – Врчин
19. марта – Смотра ученика I – VI разреда хармонике и флауте
19. марта – Школско такмичење из солфеђа Волим солфеђо
20. марта – Смотра ученика I – VI разреда клавира
21. марта – Смотра ученика I – VI разреда гитаре
22. марта – Смотра ученика I – VI разреда гудача
Од 24. марта – Финалне припреме и учешће ученика на Републичком такмичењу
Учествовање на регионалним и међународним такмичењима
Припрема комплетних Извештаја за Трећи класификациони период:
а) Поједниачни Извештаји сваког наставника о свом раду у електронској и папирној форми (предати Председнику већа до 31. марта)
б) Извештај о раду Стручног већа, табеле са успехом, упис – испис, изостанци и сви остали битни подаци за Трећи класификациони период у електронској и папирној форми (предати директору школе до 1. априла – са приложеним Појединачним извештајима наставника)
 
Април
 
02. април –Наставничко веће Трећи класификациони период – провера педагошке  документације у целини
Реализација ШРП-а
Спровођење Акционог плана
Спровођење Плана евалуације
Учешће ученика на Републичком такмичењу
Учествовање на регионалним и међународним такмичењима
17. април. – почетак пролећног распуста
24. април – Наставничко веће- Преслушавање за Фестивал, одабир екипе
Реализација ШРП-а
Спровођење Акционог плана
Спровођење Плана евалуације
 
Мај
 
07. – 09. маја Учешће на Фестивалу музичких и балетских школа Србије
Учествовање на регионалним и међународним такмичењима
Припрема за завршне и годишње испите – договор око захтева и рокова, распоред испита и формирање испитних комисија
Припреме за Дан Школе
29. мај – Завршни испити – теорија музике, писмени тест
30. мај – Завршни испити – солфеђо
31. мај – Завршни испити – инструмент
Реализација Акционог плана за одабрану кључну област
31. мај – Верификација успеха за завршне разреде
 
Јун 
 
03. јун. Меморијални концерт „Јелена Стојиљковић“
04. јун. Концерт наставника школе
05. јун. Концерт хора ОМШ
06. јун Дан школе – концерт и прослава са гостима
09. јун – Подела сведочанстава завршним разредима
09. – 14. јун Годишњи испити и смотре
10 – 16. јуна  Припрема за седницу Наставничког већа:
а) Годишњи Извештај о успеху – ЛИСТЕ са попуњеним свим рубрикама и унесеним свим оценама – ЛИСТЕ се попуњавају одмах после одржавања  испита – истог дана – сваки наставник у ЛИСТЕ уноси оцену из свог предмета (дневнике сређивавати после седнице)
б) Комплетирање Записника са годишњих испита и смотри
в) Унос комплетних Описних оцена
16. јун – Наставничко веће Четврти класификациони период – верификација успеха
17. – 26. јуна поправни,накнадни и ванредни испити
26. јун родитељски састанци са поделом књижица и диплома
26. јун Наставничко веће – резултати у јуну
26. – 28. јуна – Преглед и сређивање педагошке документације у целини (листе, записници, описне оцене, дневници, матичне књиге, комплетирање месечних планова рада и припрема за час за претходну школску годину) и евиденције (пријаве за упис)
Исказивање потреба за новим ученицима (до пуне норме часова)
Припрема за Седнице Наставничког већа 16. и 26. јуна:
 • Извештаји о упису ученика по класама – број ученика и минутажа и исказивање потреба за ученицима (до пуне норме часова)
 • Извештаји о упису ученика по одсецима – број ученика и минутажа и исказивање потреба за ученицима (до пуне норме часова)
 • Извештаји о Кадровским потребама по одсецима
 • Усвајање литературе за наредну школску годину
 • Утврђивање плана стручног усавршавања
 • Анализа стања опремљености наставним средствима и степена њихове искоришћености
 • Годишњи Извештај о раду сваког наставника
 • Годишњи Извештаји о раду Стручних већа
 • Годишњи Извештај о раду Педагошког колегијума
 • Годишњи планови рада за наредну годину
 • Месечни планови рада за септембар
 • Нотни материјал за сваког ученика за септембар
 • Припрема за штампу материјала за ученике и родитеље за септембар (Материјал садржи Годишњи план активности – смотре, испити, минимум градива итд.)
 • Израда Предлога глобалног и оперативног плана рада Стручних већа
Израда Предлога Годишњег извештаја о реализацији ШРП – а
 • Израда Предлога ШРП-а за наредни петогодишњи период
 • Израда Предлога Извештаја о самовредновању
 • Израда Предлога Акционог плана
 • Одабир следеће кључне области за самовредновање
 • Израдити Предлог Плана евалуације за новоодабрану кључну област
 • Израда Предлога Годишњег плана рада школе
 • Усвајање Анекса Школског програма – по потреби
 
Јул и Август
 
Припрема и учествовање на летњим манифестацијама на општини
18. августа – Наставничко веће
20. – 31. августа – Одвојени састанци директора школе са стручним већима и тимовима
Учествовање у изради коначне верзије свих важних докумената установе
Утврђивање термина за поправне, ванредне и накнадне испите
Утврђивање глобалног и оперативног плана рада евиденције и документације Стручних већа инструменталиста
Подела предмета на наставнике
Усвајање распореда часова наставника
Подела ученика по класама
Евидентирање потреба за ученицима по класама до пуног радног времена
Утврђивање датума и места одржавања накнадних пријемних испита током септембра и критеријума за пријем ученика
Разматрање могућности укључивања наставника у реализацију Акционог плана за одабрану кључну област током наредне школске године
29. август Наставничко веће – завршне припреме за почетак нове школске године