\ Школска 2013/2014. година

header

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРИПРЕМНИ И ПРВИ РАЗРЕД МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
 
ГРОЦКА:
 
Среда, 23. мај 2018. године – од 15:00 до 19:30
Среда, 30. мај 2018. године – од 16 до 19:30
Субота, 2. јун 2018. године – од 10:00 до 13:00
Субота, 9. јун 2018. године – од 10:00 до 13:00
Напомена: Термини након 23. и 30. маја важе само за непопуњене класе (инструменте)
 
ВРЧИН:
 
Среда, 23. мај 2018. од 17 до 19 часова
Четвртак, 24. мај 2018. године, од 13 до 15 часова
Петак, 25. мај 2018. године, од 12 до 14 часова
Субота, 26. мај од 10 до 12 часова
Петак, 1. јун 2018. године – Концерт (по потреби пријемни за 1. и 2. разред ОШ)
Напомена: Термини након 23. и 24. маја важе само за непопуњене класе (инструменте)
 
УМЧАРИ:
 
Петак, 25. мај 2018. године, у подручним школама ОШ „Мића Стојковић“ у следећим терминима:
9:00 Камендол
10:30 Пударци
11:30 Дражањ
Понедељак, 28. мај 2018. године пријемни испит у Умчарима од 11 до 18 часова у свечаној сали матичне школе“Мића Стојковић“
 
ВИНЧА:
 
Понедељак, 14. мај 2018. године, од 10 до 18 часова
Понедељак, 28. мај 2018. године, од 10 до 18 часова
 
ДОБРО ДОШЛИ!!!

Плакат 1    Плакат 2    Плакат 3    Плакат 4

Школска 2013/2014. година

Септембар  
 
Формирање класа и исказивање потреба за ученицима
Усвајање Плана рада Стручних већа – до 06. септембра
Пријемни испити у Школи и по основним школама – обавеза сваког наставника који нема одговарајући фонд часова – реализација до 10. септембра
Провера педагошке документације у целини (стари дневници и матичне књиге, нови дневници, планови рада (Годишњи и Месечни)
Реализација ШРП-а
Спровођење Акционог плана
Спровођење Плана самовредновања
Конститутивна седница ученичког парламента
Седница Наставничког већа
Конститутивна седница Савета родитеља
Седница Школског одбора
 
Октобар 
 
Концерт у предшколској установи   Лане
Наставничко веће
Општинској слава св. Петка
24. – 31. октобра – Интерни часови свих класа са родитељским састанцима
28. – 31. октобра – Провера педагошке документације – Индивидуални планови рада за прво и друго полугодиште у дневницима, Месечни планови рада и припреме за час
Припрема комплетних Извештаја за први класификациони период:
а) Појединачни Извештаји сваког наставника о свом раду у електронској и папирној форми (предати Председнику већа до 4. новембра)
б) Извештај о раду Стручног већа, табеле са успехом, упис – испис, изостанци и сви остали битни подаци за Први класификациони период у електронској и папирној форми (предати директору школе до 5. новембра)
Реализација ШРП-а
Спровођење Акционог плана
Спровођење Плана евалуације
 
 
Новембар  
 
06. новембар – Наставничко веће – Први класификациони период – верификација успеха
Провера педагошке документације у целини
Провера бројчаног стања свих класа
Реализација ШРП-а
Реализација Акционог плана
Реализација Плана евалуације
 
Децембар
 
02. децембра – Смотра ученика I – VI разреда солфеђа
03. децембра – Смотра ученика I – VI разреда солфеђа – Врчин
04. децембра – Смотра ученика I – VI разреда хармонике и флауте
05. децембра  Смотра ученика I – VI  разреда клавира
06. децембра – Смотра ученика I – VI разреда гудача
07. децембра – Смотра ученика I – VI разреда гитаре
16. – 20.  децембра – Интерни часови свих класа са родитељским састанцима
09. – 20. децембра – Обилазак наставе
25. децембра – ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ инструменталних класа
23. – 26.  децембра – Преглед целокупне педагошке документације
26. децембар – Израда списка потенцијалних такмичара (РТ и Фестивал МБШС) на нивоу одсека
Припрема комплетних Извештаја за други класификациони период:
а) Полугодишњи Извештаји сваког наставника о свом раду у електронској и папирној форми (предати Председнику већа до 25. децембра)
б) Полугодишњи извештај о раду Стручног већа, табеле са успехом, упис – испис, изостанци и сви остали битни подаци за Други класификациони период у електронској и папирној форми (предати директору школе до 25. децембра – са приложеним Појединачним извештајима наставника)
Седница Школског одбора
26. децембар-  Наставничко веће- Други класификациони период – верификација успеха Извештај о Реализацији ШРП-а
Извештај о спровођењу Акционог плана
Извештај о спровођењу Плана евалуације
23. – 25.  децембар – Новогодишњи концерти
27. децембар подела ђачких књижица
 
Јануар 
 
Додатна настава за ученике такмичаре
Сређивање комплетне педагошке документације
22. – 24. јануара – Одабир тачака за Светосавски концерт на нивоу одсека и уписивање свих одабраних тачака у књигу јавних наступа
25. јануар  Концерт поводом школске славе Свети Сава
27. јануар Пријем гостију поводом школске славе Св. Саве
31. јануар  – Преслушавање кандидата за Републичко такмичење
 
Фебруар
 
Припрема за седницу Наставничког већа:
- Разматрање Извештаја о раду Школе у првом полугодишту
- Анализа вођења педагошке документације
- Анализа стања опремљености наставним средствима и степена њихове искоришћености
- Припрема Стручне теме
Седница Наставничког већа
Седнице Савета родитеља и Школског одбора
28. фебруара – Преслушавање – Провера свих података кандидата за Фестивал, провера правилника Фестивала и одабир шире фестивалске екипе
Израда плана одласка ученика на такмичења солиста
Израда плана одласка ученика на такмичења камерних ансамбала
Реализација ШРП-а
Спровођење Акционог плана
Спровођење Плана евалуације
Анализа резултата самовредновања
 
Март
 
17. марта – Смотра ученика I – VI разреда солфеђо
18. марта – Смотра ученика I – VI разреда VI разреда солфеђо – Врчин
19. марта – Смотра ученика I – VI разреда хармонике и флауте
19. марта – Школско такмичење из солфеђа Волим солфеђо
20. марта – Смотра ученика I – VI разреда клавира
21. марта – Смотра ученика I – VI разреда гитаре
22. марта – Смотра ученика I – VI разреда гудача
Од 24. марта – Финалне припреме и учешће ученика на Републичком такмичењу
Учествовање на регионалним и међународним такмичењима
Припрема комплетних Извештаја за Трећи класификациони период:
а) Поједниачни Извештаји сваког наставника о свом раду у електронској и папирној форми (предати Председнику већа до 31. марта)
б) Извештај о раду Стручног већа, табеле са успехом, упис – испис, изостанци и сви остали битни подаци за Трећи класификациони период у електронској и папирној форми (предати директору школе до 1. априла – са приложеним Појединачним извештајима наставника)
 
Април
 
02. април –Наставничко веће Трећи класификациони период – провера педагошке  документације у целини
Реализација ШРП-а
Спровођење Акционог плана
Спровођење Плана евалуације
Учешће ученика на Републичком такмичењу
Учествовање на регионалним и међународним такмичењима
17. април. – почетак пролећног распуста
24. април – Наставничко веће- Преслушавање за Фестивал, одабир екипе
Реализација ШРП-а
Спровођење Акционог плана
Спровођење Плана евалуације
 
Мај
 
07. – 09. маја Учешће на Фестивалу музичких и балетских школа Србије
Учествовање на регионалним и међународним такмичењима
Припрема за завршне и годишње испите – договор око захтева и рокова, распоред испита и формирање испитних комисија
Припреме за Дан Школе
29. мај – Завршни испити – теорија музике, писмени тест
30. мај – Завршни испити – солфеђо
31. мај – Завршни испити – инструмент
Реализација Акционог плана за одабрану кључну област
31. мај – Верификација успеха за завршне разреде
 
Јун 
 
03. јун. Меморијални концерт „Јелена Стојиљковић“
04. јун. Концерт наставника школе
05. јун. Концерт хора ОМШ
06. јун Дан школе – концерт и прослава са гостима
09. јун – Подела сведочанстава завршним разредима
09. – 14. јун Годишњи испити и смотре
10 – 16. јуна  Припрема за седницу Наставничког већа:
а) Годишњи Извештај о успеху – ЛИСТЕ са попуњеним свим рубрикама и унесеним свим оценама – ЛИСТЕ се попуњавају одмах после одржавања  испита – истог дана – сваки наставник у ЛИСТЕ уноси оцену из свог предмета (дневнике сређивавати после седнице)
б) Комплетирање Записника са годишњих испита и смотри
в) Унос комплетних Описних оцена
16. јун – Наставничко веће Четврти класификациони период – верификација успеха
17. – 26. јуна поправни,накнадни и ванредни испити
26. јун родитељски састанци са поделом књижица и диплома
26. јун Наставничко веће – резултати у јуну
26. – 28. јуна – Преглед и сређивање педагошке документације у целини (листе, записници, описне оцене, дневници, матичне књиге, комплетирање месечних планова рада и припрема за час за претходну школску годину) и евиденције (пријаве за упис)
Исказивање потреба за новим ученицима (до пуне норме часова)
Припрема за Седнице Наставничког већа 16. и 26. јуна:
 • Извештаји о упису ученика по класама – број ученика и минутажа и исказивање потреба за ученицима (до пуне норме часова)
 • Извештаји о упису ученика по одсецима – број ученика и минутажа и исказивање потреба за ученицима (до пуне норме часова)
 • Извештаји о Кадровским потребама по одсецима
 • Усвајање литературе за наредну школску годину
 • Утврђивање плана стручног усавршавања
 • Анализа стања опремљености наставним средствима и степена њихове искоришћености
 • Годишњи Извештај о раду сваког наставника
 • Годишњи Извештаји о раду Стручних већа
 • Годишњи Извештај о раду Педагошког колегијума
 • Годишњи планови рада за наредну годину
 • Месечни планови рада за септембар
 • Нотни материјал за сваког ученика за септембар
 • Припрема за штампу материјала за ученике и родитеље за септембар (Материјал садржи Годишњи план активности – смотре, испити, минимум градива итд.)
 • Израда Предлога глобалног и оперативног плана рада Стручних већа
Израда Предлога Годишњег извештаја о реализацији ШРП – а
 • Израда Предлога ШРП-а за наредни петогодишњи период
 • Израда Предлога Извештаја о самовредновању
 • Израда Предлога Акционог плана
 • Одабир следеће кључне области за самовредновање
 • Израдити Предлог Плана евалуације за новоодабрану кључну област
 • Израда Предлога Годишњег плана рада школе
 • Усвајање Анекса Школског програма – по потреби
 
Јул и Август
 
Припрема и учествовање на летњим манифестацијама на општини
18. августа – Наставничко веће
20. – 31. августа – Одвојени састанци директора школе са стручним већима и тимовима
Учествовање у изради коначне верзије свих важних докумената установе
Утврђивање термина за поправне, ванредне и накнадне испите
Утврђивање глобалног и оперативног плана рада евиденције и документације Стручних већа инструменталиста
Подела предмета на наставнике
Усвајање распореда часова наставника
Подела ученика по класама
Евидентирање потреба за ученицима по класама до пуног радног времена
Утврђивање датума и места одржавања накнадних пријемних испита током септембра и критеријума за пријем ученика
Разматрање могућности укључивања наставника у реализацију Акционог плана за одабрану кључну област током наредне школске године
29. август Наставничко веће – завршне припреме за почетак нове школске године