\ Јавна набавкa мале вредности број 2/19

Музика као лек

muzika medicina

Пријатељи школе

tarisio2

Треба да се зна

treba da se zna

header

Јавна набавкa мале вредности број 2/19

На основу члана 39. став 1,, члана 61, члана 40. и члана 40а став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” 124/12, 14/15 и број 68/15), у даљем тексту: Закон) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1274 од 06.11.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку  број 1275 од 06.11.2019. године, припремељена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка музичких инструменатa ЈН број 2/19.
 
Преузмите:
 
1. Позив
2. Конкурсна документација
3. Одлука о закључењу оквирног споразума
4. Наруџбеница