\ Стручни органи

Музика као лек

muzika medicina

Пријатељи школе

tarisio2

Треба да се зна

treba da se zna

header

Стручни органи

 
 
СТРУЧНИ ОРГАНИ
 
Стручни органи и тимови старају се: о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада, прате остваривање програма образовања и васпитања, старају се о остваривању циљева и стандарда постигнућа, учествују у самовредновању квалитета рада установе сваке године по областима, стандардима и индикаторима квалитета, вреднују резултате рада наставника, прате и утврђују резултате рада ученика, предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и васпитања и решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада.
Надлежност, начин рада и одговорност стручних органа утврђују се Статутом школе и другим општим актима, у складу са законом.
 
Стручни органи школе су:
 
Наставничко веће
Стручна већа за области предмета
Стручни актив за школско развојно планирање
Стручни актив за развој школског програма
Педагошки колегијум
Тим за самовредновање рада школе
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
Тим за инклузивно образовање
Тим за професионалну орјентацију ученика
Тим за сарадњу са породицом
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Тим за маркетинг и промоцију школе
Тим за културну и јавну делатност
Тим за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника
Тим за подршку ученицима
 
Наставничко веће чине сви наставници запослени у школи на одређено или неодређено време са пуним или непуним радним временом.
Наставници ангажовани по уговору о извођењу наставе присуствују седницама Наставничког већа без права одлучивања.
Наставничким већем председава и њиме руководи директор школе.
 
Стручна већа из области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета.
Радом стручног већа за области предмета руководи председник стручног већа – један од наставника кога именује директор школе на почетку сваке школске године, за свако стручно веће.
У школи постоје следећа стручна већа предмета:
- Стручно веће клавира – руководилац Катарина Фаркаш
- Стручно веће хармонике – руководилац Драган Станојевић
- Стручно веће гудача – руководилац Јован Цинцар Костић
- Стручно веће гитаре – руководилац Богдан Благојевић
- Стручно веће флауте – руководилац Тијана Јовев
- Стручно веће за теоријске предмете – руководилац Бојана Ђукић
- Стручно веће за српско традиционално певање – руководилац Kaтарина Рудић
- Стручно веће за упоредни клавир – руководилац Јована Стајић
 
Стручни актив за Школско развојно планирање (ШРП) чине представници наставника, Савета родитеља и јединице локалне самоуправе.
Чланове стручног актива за школско развојно планирање именује Школски одбор. Мандат чланова траје од дана именовања до доношења новог Развојног плана школе (односно – до престанка основа за чланство у стручном активу).
Стручни актив за школско развојно планирање:
-доприноси повезивању свих интересних група у Школи ради стварања услова за њихово даље учешће у развојном планирању;
-доприноси успостављању партнерских односа између Школе и саветника за развој Школе, код договора о даљој сарадњи, што подразумева утврђивање конкретних обавеза и одговорности обе стране;
-врши анализу стања у Школи у појединим областима њеног живота и рада и доприноси постизању консензуса везано за одабир кључних области у које треба увести промене;
-доприноси одлучивању о циљевима и приоритетима развоја Школе;
-учествује у одређивању задатака и изради временског плана активности, критеријума успеха и начина за вредновање процеса и исхода;
-припрема нацрт Школског развојног плана.
Чланови Стручног актива за школско развојно планирање:
Соња Дабић (замена Душан Чоловић), педагог – координатор
Ана Јовановић, наставни српског традиционалног певања
Катарина Фаркаш, наставник клавира
Мирко Јеремић, нототекар школе
Ивана Комленац – представник Савета родитеља
БиљанаМарић – представник Органа управљања из реда представника Савета родитеља
Александар Рајковић, члан општинског већа задужен за образовање
 
Стручни актив за развој школског програма чине представници из реда наставника које именује Наставничко веће на период од 4 године.
Стручни актив за развој школског програма:
-стара се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада школе;
-прати остваривање програма образовања и васпитања;
-стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа;
-вреднује резултате рада наставника;
-прати и утврђује резултате рада деце и ученика;
-предузима мере за јединствен и усклађен рад са децом и ученицима у процесу образовања и васпитања;
-обезбеђује смосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и доношењу професионалних одлука у складу са законом;
-учествује у изради Школског програма;
-процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане задатке и опште и посебне стандарде знања;
-учествује у унапређењу Школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и властите процене своје образовне праксе;
-утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекат Школе) којима Школа пружа могућности да ученици додатно унапреде своје знање, задовоље интересе, интересовања и потребе;
-прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада Школе и
-обавља и друге послове по налогу директора Школе.
Чланови Стручног актива за развој школског програма:
Александра Стевановић, помоћник директора – координатор
Соња Дабић (замена Душан Чоловић), педагог
Миња Марчетић, наставник флауте
Јована Стајић, наставник клавира
Марина Башић, наставник клавира
Милош Зубац, наставник гитаре
Андријана Ђокић, наставник клавир
Рад Стручног актива за развој школског програма усмерава Бранка Ивковић-Петронић –директор школе.
 
Педагошки колегијум
Педагошки колегијум чине председници Стручних већа и Стручних актива.
Педагошким колегијумом председава и њиме руководи директор школе.
Задаци Педагошког колегијума:
Педагошки колегијум разматра питања, заузима ставове и даје мишљење у вези са пословима директора који се односе на:
-планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свих других активности Школе;
-старање о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно – васпитног рада Школе;
-старање о остваривању Развојног плана установе;
-сарадњу са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
-организовање и вршење педагошко – инструктивног увида и праћење квалитета образовно – васпитног рада и педагошке праксе и предузимање мера за унарпеђивање и усавршавање рада наставника;
-планирање и стручно усавршавање и спровођење поступка за стицање звања наставника;
-доношење индивидуалних образовних планова на предлог Стручног тима за организацију и спровођење посебних програма и активности за унапређивање образовно – васпитног рада у Школи.
Чланови Педагошког колегијума:
Др Бранка Ивковић-Петронић – директор школе, педагошки саветник
Александра Стевановић – помоћник директора, педагошки саветник
Душан Чоловић – педагог
Мирко Јеремић - нототекар
Катарина Фаркаш – наставник клавира, педагошки саветник - члан
Драган Станојевић – наставник хармонике, педагошки саветник – члан
Јован Цинцар Костић - наставник виолине – члан
Богдан Благојевић– наставник гитаре – члан
Тијана Јовев – наставник флауте – члан
Бојана Ђукић – наставник теоријских предмета, педагошки саветник – члан
Катарина Рудић – наставник српског традиционалног певања – члан
Јована Стајић – наставник упоредног клавира - члан
 
Тим за самовредновање рада школе
 
Самовредновањем квалитета рада установе обавља се процена квалитета рада коју спроводи установа на основу стандарда квалитета рада установе.
У самовредновању учествују и спроводе га стручни органи, савет родитеља, ученички парламент, директор и орган управљања установе.
Самовредновање организује и координира Тим за самовредновање, чије чланове именује директор установе на период од годину дана.
Тим за самовредновање има 5-8 чланова.
У раду Тима за самовредновање учествује и директор установе.
Тим за самовредновање координира и обезбеђује услове за спровођење самовредновања и то:
o Израђује предлог годишњег плана самовредновања на основу процене стања у установи и у складу са ШРП-ом
o Припрема самовредновање (методологија из Приручника за самовредновање и одредбе Правiлника о стандардима квалитета рада установа)
o Спроводи самовредновање
o Сачињава извештај о спроведеном самовредновању са предлогом мера за унапређивање квалитета рада-акциони план
o Сачињава акциони план за унапређивање квалитета рада
o Прати ток реализације акционог плана
o Израђује извештај о реализацији акционог плана
o Израђује извештај о реализацији годишњег плана самовредновања
Тим за самовредновање има 5-8 чланова (од којих најмање један представник родитеља и/или члан Школског одбора из локалне заједнице). Тим именује директор школе на период од годину дана. За свој рад Тим одговара директору Школе и Школском одбору.
На првој конститутивној седници чланови Тима, из реда својих чланова, бирају руководиоца.Седнице сазива и њима руководи руководилац Тима.
Седнице се одржавају у складу са Планом рада Тима, који се сачињава за сваку школску годину, а утврђује се Годишњим планом рада школе. Седница Тима може се заказати и по указаној потреби. О раду Тима води се записник, који потписује руководилац Тима. У раду Тима учествује и директор Школе.
Тим за самовредновање:
o успоставља договор о областима самовредновања и одговорностима чланова тима;
o проучава области квалитета и успоставља договор о циљевима, стандардима, индикаторима и нивоима које треба преиспитати;
o идентификује и прикупља доказе за процену оствареног нивоа одређеног стандарда у свим индикаторима;
o уочава јаке и слабе стране;
o саставља извештаје о процесу самовредновања;
o даје предлоге у вези са унапређивањем уочених слабости (акциони план), са дефинисањем критеријума успеха;
o уграђује акциони план у Годишњи план рада Школе;
o реализује акциони план,
o врши евалуацију акционог плана,
o саставља годишњи извештај о самовредновању,
o дефинише даље активности ради непрекидног унапређивања квалитета рада Школе.
Извештај о самовредновању на годишњем нивоу директор Школе подноси Наставничком већу, Педагошком колегијуму, Савету родитеља и Школском одбору.
Извештај о самовредновању на годишњем нивоу садржи:
1. опис и процену остварености стандарда квалитета рада установе,
2. предлог мера за унапређивање квалитета рада установе и
3. начин праћења остваривања предложених мера.
Директор обезбеђује начин да извештај о самовредновању у претходној школској години буде доступан свим заинтересованим корисницима.
На основу извештаја о самовредновању у целини, извештаја о остварености стандарда постигнућа и других индикатора квалитета рада, Школа доноси развојни план. Нови развојни план као полазну основу узима резултате самовредновања.
Тим за самовредновање:
Душан Чоловић - координатор
Мирко Јеремић, нототекар
Миња Марчетић, наставник флауте
Милош Зубац, наставник гитаре
Тијана Јовев, наставник флауте
 
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
 
Школа има посебан тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања (у даљем тексту: тим за заштиту).
Чланове и руководиоца тима, одређује директор школе, на почетку сваке школеке године из реда запослених.
Број и састав чланова тима за заштиту директор школе одредио је имајући у виду специфичности установе (врста установе, површина школског простора, организација рада, присуство деце из мањинских и маргинализованих група и др.).
Директор је одредио запосленог – руководиоца тима за заштиту, као одговорног за чување документације о свим ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања, у којима тим за заштиту учествује.
Установа ће у тим за заштиту по потреби укључити и представнике родитеља, локалне заједнице и одговарајуће стручњаке (соцјални радник, специјални педагог, лекар, представник полиције и др.).
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања:
Јована Стајић, наставникупоредног клавира, координатор
Катарина Милосавевић, наставник српског традиционалног певања
Ђорђе Станковић, наставник гитаре
Марко Кончаревић, наставник хармонике
Катарина Станимировић, наставник виолине
Бранка Ивковић- Петронић, директор школе
Јасмина Потић, секретаршколе
Биљана Марић, представник Органа управљања из реда представника савета родитеља
Милан Илић, представник Органа управљања из реда представника локалне самоуправе
Бранкица Марковић, представник Органа управљања из реда представника савета родитеља
 
Тим за инклузивно образовање
 
На основу члана 77. Закона о основама система образовања и васпитања школа је дужна да ученицима којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, обезбеди отклањање физичких и комуникацијских препрека и донесе индивидуални образовни план.
Општи циљ: унапређивање квалитета живота деце/ученика са потешкоћама, талентоване деце као и деце из социлано маргинализованих група,подстицање развоја све деце уз девизу ''школа по мери детета''
Специфични циљеви:
1. Примена, развој и праћење модела добре инклузивне праксе у школи
2. Обезбеђивање и унапређење квалитета наставе у образовању ученика са потешкоћама, талентоване и маргинализоване деце
Задаци тима за инклузивно образовање
1. Доношење плана и програма рада
2. Организовање активности на основу програма
3. Сарадња са интерресорном комисијом
3. Анализа актуелне школске ситуације, идентификација деце са потешкоћама, и потреба за додатном подршком
4. Помоћ у изради и примени ИОП планова, праћење реализације ИОП-а, и евалуација
5. Вредновање остварености и квалитета програма рада
6. Вођење евиденције-педагошког досијеа ученика
7. Пружање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју
8. Пружање додатне подршке родитељима ученика са сметљама у развоју
9. Пружање додатне подршке наставницима-планирање и реализација стручног усавршавања наставника
Тима за инклузивно образовање:
Душан Чоловић- координатор
Марина Башић, наставник клавира
Нина Милетић-наставник клавира
Андријана Ђокић, наставник клавира
Сузана Вуковић Пејић,наставник хармонике
Игор Стојановић,наставник теоријских предмета
 
Тим за професионалну орјентацију чине наставници школе који имају задатак да успоставе сарадњу и повежу ученике Основне музичке школе са средњим музичким школама у региону у циљу реализације задатака професионалне оријентације али и креирања окружења које ће стимулисати унапређење компетенција младих.
Чланови тима за професионалну орјентацију су:
Ана Јовановић, наставник српског традиционалног певања – координатор
Јован Цинцар Костић, наставник виолине
Мирко Јеремић, нототекар
Јелена Лончар, наставник солфеђа
Нина Милетић, наставник клавира
Стефан Антонијевић, наставник клавира
Данило Недељковић, наставник виолине
 
Тим за сарадњу са породицом
 
Партиципација родитеља у школи, тј. њихова укљученост у различите аспекте школског живота представља важну компоненту образовно-васпитног процеса и у непосредној је вези са квалитетом тог процеса. Партнерство породице и школе представља важан предуслов за адекватно подржавање и подстицање развоја детета, будући да је добробит детета централни интерес, како породице тако и школе.
Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, односно старатељима деце и ученика, који обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне, и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја.
Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду.
Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког полугодишта, организује анкетирање родитеља, односно старатеља, у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за наредно полугодиште.
Мишљење родитеља, односно старатеља, добијено као резултат анкетирања, узима се у обзир у поступку вредновања квалитета рада школе.
Циљ програма сарадње са породицом: Породица и школа имају заједнички циљ – подржавање и подстицање развоја ученика, те њихови односи морају бити пре свега партнерски.
Програми у области сарадње са породицом усмерени су, пре свега, на развијање партнерских односа између кључних актера у Школи, као и на јачање родитељске компетенције, посебно у областима процеса васпитања и превенције негативних појава.
Задаци програма сарадње са породицом:
- Информисање родитеља о њиховим правима и обавезама,те начинима укључивања у рад Школе
- Задовољавање потреба породице и њених циљева,
- Едуковање родитеља кроз информисање и пружање адекватног модела васпитања и образовања,
- Развијање партнерског деловања породице и школе у образовању и васпитању ученика,
- Обезбеђивање редовне, трајне и квалитетне сарадње породице и Школе,
- Остваривање позитивне интеракције наставник - родитељ,
- Обезбеђивање информисаности родитеља о променама у образовању које се остварују у школи и код ученика, као и о свим дешавањима у животу Школе.
 
Тим за сарадњу са породицом:
 
Андријана Ђокић, наставник клавира – координатор
Петар Величковић- наставник хармонике
Стефан Антонијевић, наставник клавира
Драгана Пешић, наставник упоредног клавирира
 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:
 
- учествује у изради аката који се односе на обезбеђивање квалитета и развој Школе;
- израђује пројекте који су у вези са обезбеђивањем квалитета и развој Школе;
- прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је примена важна за обезбеђивање квалитета и развој Школе;
- сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности;
Чланови овог Тима су:
Бранка Ивковић-Петронић, директор - координатор
Душан Чоловић, педагог
Мирко Јеремић, нототекар
Александра Стевановић, помоћник директора
Катарина Фаркаш, наставник клавира
Бојана Ђукић, наставник солфеђа
Јован Цинцар Костић, наставник виолине
Катарина Милосављевић, наставник српског традиционалног певања
Јована Стајић, наставник упоредног клавира
Богдан Благојевић, наставник гитаре
Тијана Јовев, наставник флауте
Драган Станојевић, наставник хармонике
Ивана Комленац – представник Органа управљања из реда представника Савета родитеља
Биља Марић – представник Органа управљања из реда представника Савета родитеља
Александар Рајковић, члан општинског већа задужен за образовање
 
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва обавља следеће послове:
 
- учествује у изради аката који се односе на развој међупредметних компетенција и предузетништва;
- израђује пројекте који су у вези са међупредметним компетенцијама и предузетништвом;
- прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је примена важна за развој међупредметних компетенција и предузетништва;
- учeствује у обезбеђивању услова за развој међупредметних компетенција и предузетништва;
- сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности;
Чланови овог Тима су:
Мирко Јеремић, нототекар - координатор
Богдан Благојевић, наставник клавира
Катарина Фаркаш наставник клавира
Бранислава Тријић, наставник солфеђа
Маја Грујовић, наствник клавира
Петар Швабић, наставник солфеђа
 
Тим за маркетинг и промоцију школе
 
У циљу боље презентације и маркетинга, као и промоције резултата ученика и наставника школе основан је Тим за промоцију, маркетинг школе и сарадњу са медијима, чији су задаци:
- израда промотивног материјала за такмичења у организацији школе
- израда промотивног материјала за концерте
- ажурирање сајта (интернет презентације) школе
- уређивање огласне табле, сајта– објављивање резултата и освојених награда ученика и наставника
- сарадња са друштвеном средином
- сарадња са пријатељским школама
- вођење евиденције о новинским записима
Чланови овог тима:
Бранка Ивковић-Петронић, директор
Александра Стевановић, помоћник директора, координатор
Мирко Јеремић, нототекар школе
 
Тим за културну и јавну делатност школе
 
Културна и јавна делатност школе представља једну од најбитнијих димензија рада и веза ове школе са ужом и широм друштвеном заједницом. У складу са том чињеницом, у школи је формиран Тим за културну и јавну делатност школе са следећим задацима:
- организовање школских и ваншколских ученичких јавних наступа и концерата
- рганизоваање концерата гостујућих уметника
- за појединце, камерне ансамбле, оркестре и хорове), смотрама, фестивалима и сличним манифестацијама, као и за самостално организовање оваквих манифестација
- организовањеразних   прослава,  меморијала,   размена,   гостовања   и   сличних манифестација
- организовање мајсторских курсева истакнутих музичких педагога и извођача;
- организовање два пута месечно концерата у Центру за културу Гроцка
Чланови овог Тима су:
Бранка Ивковић Петронић, директор
Тијана Јовев, наставник флауте у издвојеном одељењу у Врчину
Александра Стевановић, помоћник директора- координатор
Мирко Јеремић, нототекар
Невена Манојловић,наставник гитаре у издвојеном одељењу у Умчарима
 
Тим за стручно усавршавање и професионални развој запослених
 
Циљеви и задаци Тима за стручно усавршавање су:
-   Израда плана стручног усавршавања у установии ван установе
-   Обавештавање наставника о актуелним семинарима
-   Праћење стручног усавршавања у установи и ван ње
-   Организација одржавања семинара у школи
-   Праћење рада приправника
Чланови Тим за стучно усавршавање су:
Душан Чоловић, педагог – координатор
Миња Марчетић, наставник флауте
Марија Цвејић, наставник виолине
Марина Башић, наставник клавира
Ана Јовановић, наставник српског традиционалног певања
Ђорђе Станковић-наставник гитаре
Бранислава Тријић, наставник солфеђа
Александар Бијић,наставник хармонике
 
Тим за подршку ученицимаспроводи следеће активности:
 
-Организовање допунске наставе
-Организовање додатне наставе за ученике који се спремају за такмичења
-Организовање додатне наставе због пријемних испита
- Мотивисање напредних и талентованих ученика
-Промовисање позитивног понашања
- Неговање и подстицање позитивне социјалне климе: толеранција и узајамно уважавање,поштовање, подршка, сарадња
- Праћење физичког, здравственог и емоционалног стања ученика
- Пружање помоћи при избору даљег образовања
- Професионална оријентација
- Одељењске старешине прате понашање ученика и упућују их на појачан васпитни рад
Чланови Тима за подршку ученицима су:
Душан Чоловић, педагог школе- координатор
Игор Стојановић, наставник солфеђа
Маја Грујовић, наставник лавира
Нина Милетић, наставник клавира
Тим за пројектеима за циљунапређивањеквалитета образовно-васпитног рада, Школа планира укључивање у пројекте који ће задовољити следеће потребе:
-повећање мотивације свих учесника школског живота (ученика, родитеља и наставника)
-модернизација средстава за рад и наставног процеса (примена ИКТ у настави и нових наставних метода)
-локално и међународно умрежавање школе уз примену претходних искустава (подизање свести и разумевање других култура);
-подршка и унапређење потребних знања, вештина и вредносних ставова наставника;
-пружање додатне подршке ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју, да остваре образовне и васпитне потенцијале у складу са сопственим могућностима
Чланови тима за пројекте:
Ана Јовановић, наставник СТП, координатор
Душан Чоловић, педагог
Мирко Јеремић, нототекар
Миња Марчетић, наставник флауте