\ Стручни органи

Музика као лек

muzika medicina

Пријатељи школе

tarisio2

Треба да се зна

treba da se zna

header

Стручни органи

 
Стручни органи и тимови старају се: о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада, прате остваривање програма образовања и васпитања, старају се о остваривању циљева и стандарда постигнућа, учествују у самовредновању квалитета рада установе сваке године по областима, стандардима и индикаторима квалитета, вреднују резултате рада наставника, прате и утврђују резултате рада ученика, предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и васпитања и решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада.
Надлежност, начин рада и одговорност стручних органа утврђују се Статутом школе и другим општим актима, у складу са законом.
 
Стручни органи школе су:
 
Наставничко веће
Стручна већа за области предмета
Стручни актив за школско развојно планирање
Стручни актив за развој школског програма
Педагошки колегијум
Тим за самовредновање рада школе
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
Тим за инклузивно образовање
Тим за професионалну орјентацију ученика
Тим за сарадњу са породицом
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Тим за маркетинг и промоцију школе
Тим за културну и јавну делатност
Тим за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника
Тим за подршку ученицима
 
Наставничко веће чине сви наставници запослени у школи на одређено или неодређено време са пуним или непуним радним временом.
Наставници ангажовани по уговору о извођењу наставе присуствују седницама Наставничког већа без права одлучивања.
Наставничким већем председава и њиме руководи директор школе.
 
Стручна већа из области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета.
Радом стручног већа за области предмета руководи председник стручног већа – један од наставника кога именује директор школе на почетку сваке школске године, за свако стручно веће.
У школи постоје следећа стручна већа предмета:
- Стручно веће клавира – руководилац Катарина Фаркаш
- Стручно веће хармонике – руководилац Драган Станојевић
- Стручно веће гудача – руководилац Светлана Мандић
- Стручно веће гитаре – руководилац Милош Зубац
- Стручно веће флауте – руководилац Тијана Јовев
- Стручно веће за теоријске предмете – руководилац Бојана Ђукић
- Стручно веће за српско традиционално певање – руководилац Kaтарина Милосављевић
- Стручно веће за упоредни клавир – руководилац Јована Стајић
 
Стручни актив за Школско развојно планирање (ШРП) чине представници наставника, Савета родитеља, ученика и јединице локалне самоуправе.
 
Чланове стручног актива за школско развојно планирање именује Школски одбор. Мандат чланова траје од дана именовања до доношења новог Развојног плана школе (односно – до престанка основа за чланство у стручном активу).
Стручни актив за школско развојно планирање:
-доприноси повезивању свих интересних група у Школи ради стварања услова за њихово даље учешће у развојном планирању;
-доприноси успостављању партнерских односа између Школе и саветника за развој Школе, код договора о даљој сарадњи, што подразумева утврђивање конкретних обавеза и одговорности обе стране;
-врши анализу стања у Школи у појединим областима њеног живота и рада и доприноси постизању консензуса везано за одабир кључних области у које треба увести промене;
-доприноси одлучивању о циљевима и приоритетима развоја Школе;
-учествује у одређивању задатака и изради временског плана активности, критеријума успеха и начина за вредновање процеса и исхода;
-припрема нацрт Школског развојног плана.
Чланови Стручног актива за школско развојно планирање:
Соња Дабић, педагог – координатор
Данило Недељковић- наставник виолине
Вера Михок-наставник клавира
Надежда Димитријевић- наставник виолине
Марина Башић- наставник клавира
Соња Добричић – представник родитеља
Татјана Павловић- представник родитеља
Александар Рајковић – члан општинског Већа за образовање
 
Стручни актив за развој школског програма чине представници из реда наставника које именује Наставничко веће на период од 4 године.
 
Стручни актив за развој школског програма:
-стара се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада школе;
-прати остваривање програма образовања и васпитања;
-стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа;
-вреднује резултате рада наставника;
-прати и утврђује резултате рада деце и ученика;
-предузима мере за јединствен и усклађен рад са децом и ученицима у процесу образовања и васпитања;
-обезбеђује смосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и доношењу професионалних одлука у складу са законом;
-учествује у изради Школског програма;
-процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане задатке и опште и посебне стандарде знања;
-учествује у унапређењу Школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и властите процене своје образовне праксе;
-утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекат Школе) којима Школа пружа могућности да ученици додатно унапреде своје знање, задовоље интересе, интересовања и потребе;
-прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада Школе и
-обавља и друге послове по налогу директора Школе.
Чланови Стручног актива за развој школског програма:
Александра Стевановић, помоћник директора – координатор
Јована Стајић, наставник клавира
Бојана Ђукић, наставник солфеђа
Јован Цинцар Костић, наставник виолине
Миња Марчетић,наставник флауте
Нина Косанић-наставник клавира
Марина Башић-наставник клавира
Соња Дабић, педагог
Рад Стручног актива за развој школског програма усмерава Бранка Ивковић-Петронић –директор школе.
 
Педагошки колегијум
 
Педагошки колегијум чине председници Стручних већа и Стручних актива.
Педагошким колегијумом председава и њиме руководи директор школе.
Задаци Педагошког колегијума:
Педагошки колегијум разматра питања, заузима ставове и даје мишљење у вези са пословима директора који се односе на:
-планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свих других активности Школе;
-старање о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно – васпитног рада Школе;
-старање о остваривању Развојног плана установе;
-сарадњу са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
-организовање и вршење педагошко – инструктивног увида и праћење квалитета образовно – васпитног рада и педагошке праксе и предузимање мера за унарпеђивање и усавршавање рада наставника;
-планирање и стручно усавршавање и спровођење поступка за стицање звања наставника;
-доношење индивидуалних образовних планова на предлог Стручног тима за организацију и спровођење посебних програма и активности за унапређивање образовно – васпитног рада у Школи.
Чланови Педагошког колегијума:
Бранка Ивковић-Петронић – директор школе
Александра Стевановић – помоћник директора
Соња Дабић – педагог
Мирко Јеремић - нототекар
Катарина Фаркаш – наставник клавира – члан
Драган Станојевић – наставник хармонике – члан
Светлана Мандић- наставник виолине – члан
Милош Зубац– наставник гитаре – члан
Тијана Јовев – наставник флауте – члан
Бојана Ђукић – наставник солфеђа и теорије музике – члан
Катарина Милосављевић – наставник српског традиционалног певања – члан
Анамарија Илић – наставник виолончела – члан
Јована Стајић – наставник упоредног клавира - члан
 
Тим за самовредновање рада школе
 
Самовредновањем квалитета рада установе обавља се процена квалитета рада коју спроводи установа на основу стандарда квалитета рада установе.
У самовредновању учествују и спроводе га стручни органи, савет родитеља, ученички парламент, директор и орган управљања установе.
Самовредновање организује и координира Тим за самовредновање, чије чланове именује директор установе на период од годину дана.
Тим за самовредновање има 5-8 чланова.
У раду Тима за самовредновање учествује и директор установе.
Тим за самовредновање координира и обезбеђује услове за спровођење самовредновања и то:
o Израђује предлог годишњег плана самовредновања на основу процене стања у установи и у складу са ШРП-ом
o Припрема самовредновање (методологија из Приручника за самовредновање и одредбе Правiлника о стандардима квалитета рада установа)
o Спроводи самовредновање
o Сачињава извештај о спроведеном самовредновању са предлогом мера за унапређивање квалитета рада-акциони план
o Сачињава акциони план за унапређивање квалитета рада
o Прати ток реализације акционог плана
o Израђује извештај о реализацији акционог плана
o Израђује извештај о реализацији годишњег плана самовредновања
Тим за самовредновање има 5-8 чланова (од којих најмање један представник родитеља и/или члан Школског одбора из локалне заједнице). Тим именује директор школе на период од годину дана. За свој рад Тим одговара директору Школе и Школском одбору.
На првој конститутивној седници чланови Тима, из реда својих чланова, бирају руководиоца.Седнице сазива и њима руководи руководилац Тима.
Седнице се одржавају у складу са Планом рада Тима, који се сачињава за сваку школску годину, а утврђује се Годишњим планом рада школе. Седница Тима може се заказати и по указаној потреби. О раду Тима води се записник, који потписује руководилац Тима. У раду Тима учествује и директор Школе.
Тим за самовредновање:
o успоставља договор о областима самовредновања и одговорностима чланова тима;
o проучава области квалитета и успоставља договор о циљевима, стандардима, индикаторима и нивоима које треба преиспитати;
o идентификује и прикупља доказе за процену оствареног нивоа одређеног стандарда у свим индикаторима;
o уочава јаке и слабе стране;
o саставља извештаје о процесу самовредновања;
o даје предлоге у вези са унапређивањем уочених слабости (акциони план), са дефинисањем критеријума успеха;
o уграђује акциони план у Годишњи план рада Школе;
o реализује акциони план,
o врши евалуацију акционог плана,
o саставља годишњи извештај о самовредновању,
o дефинише даље активности ради непрекидног унапређивања квалитета рада Школе.
Извештај о самовредновању на годишњем нивоу директор Школе подноси Наставничком већу, Педагошком колегијуму, Савету родитеља и Школском одбору.
Извештај о самовредновању на годишњем нивоу садржи:
1. опис и процену остварености стандарда квалитета рада установе, 2. предлог мера за унапређивање квалитета рада установе и 3. начин праћења остваривања предложених мера.
Директор обезбеђује начин да извештај о самовредновању у претходној школској години буде доступан свим заинтересованим корисницима.
На основу извештаја о самовредновању у целини, извештаја о остварености стандарда постигнућа и других индикатора квалитета рада, Школа доноси развојни план. Нови развојни план као полазну основу узима резултате самовредновања.
Тим за самовредновање:
Мирко Јеремић,нототекар- коорднинатор
Соња Дабић, педагог
Бојана Ђукић, наставник солфеђа
Миња Марчетић, наставник флауте
Бранислава Тријић, наставник солфеђа
Нина Косанић,наставник клавира
 
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
 
Школа има посебан тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања (у даљем тексту: тим за заштиту).
Чланове и руководиоца тима, одређује директор школе, на почетку сваке школеке године из реда запослених.
Број и састав чланова тима за заштиту директор школе одредио је имајући у виду специфичности установе (врста установе, површина школског простора, организација рада, присуство деце из мањинских и маргинализованих група и др.).
Директор је одредио запосленог – руководиоца тима за заштиту, као одговорног за чување документације о свим ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања, у којима тим за заштиту учествује.
Установа ће у тим за заштиту по потреби укључити и представнике родитеља, локалне заједнице и одговарајуће стручњаке (соцјални радник, специјални педагог, лекар, представник полиције и др.).
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања:
Александар Радовановић, наставниксолфеђа, координатор
Бранка Ивковић- Петронић, директор школе
Александар Бијић, наставник хармонике
Данило Недељковић,наставник виолине
Александар Гајић, наставник солфеђа
Јасмина Потић, секретаршколе
ЗоранПетровић, домар
Ивана Срдановић,представник родитеља
Марион Дедић, представник родитеља
Милан Илић- представник локалне самоуправе
 
Тим за инклузивно образовање
 
На основу члана 77. Закона о основама система образовања и васпитања школа је дужна да ученицима којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, обезбеди отклањање физичких и комуникацијских препрека и донесе индивидуални образовни план.
Општи циљ: унапређивање квалитета живота деце/ученика са потешкоћама, талентоване деце као и деце из социлано маргинализованих група,подстицање развоја све деце уз девизу ''школа по мери детета''
Специфични циљеви:
1. Примена, развој и праћење модела добре инклузивне праксе у школи
2. Обезбеђивање и унапређење квалитета наставе у образовању ученика са потешкоћама, талентоване и маргинализоване деце
Задаци тима за инклузивно образовање
1. Доношење плана и програма рада
2. Организовање активности на основу програма
3. Сарадња са интерресорном комисијом
3. Анализа актуелне школске ситуације, идентификација деце са потешкоћама, и потреба за додатном подршком
4. Помоћ у изради и примени ИОП планова, праћење реализације ИОП-а, и евалуација
5. Вредновање остварености и квалитета програма рада
6. Вођење евиденције-педагошког досијеа ученика
7. Пружање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју
8. Пружање додатне подршке родитељима ученика са сметљама у развоју
9. Пружање додатне подршке наставницима-планирање и реализација стручног усавршавања наставника
Тима за инклузивно образовање:
Миња Марчетић,наставник флауте- координатор
Вера Михок, наставник клавира
Милан Медошевић, наставник клавира
Андријана Ђокић, наставник клавира                   
Нина Косанић, наставник – наставник клавира
Игор Стојановић- наставник солфеђа
Ђорђе Станковић-наставник гитаре
Соња Дабић, педагог
Тим за професионалну орјентацију чине наставници школе који имају задатак да успоставе сарадњу и повежу ученике Основне музичке школе са средњим музичким школама у региону у циљу реализације задатака професионалне оријентације али и креирања окружења које ће стимулисати унапређење компетенција младих.
Чланови тима за професионалну орјентацију су:
Ана Јовановић, наставник српског традиционалног певања – координатор
Богдан Благојевић,наставник гитаре
Мирко Јеремић- нототекар
Јелена Дејановић- наставник певања
Анамарија Илић- наставник виолончела
Тијана Јовев- наставник флауте
 
Тим за сарадњу са породицом
 
Партиципација родитеља у школи, тј. њихова укљученост у различите аспекте школског живота представља важну компоненту образовно-васпитног процеса и у непосредној је вези са квалитетом тог процеса. Партнерство породице и школе представља важан предуслов за адекватно подржавање и подстицање развоја детета, будући да је добробит детета централни интерес, како породице тако и школе.
Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, односно старатељима деце и ученика, који обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне, и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја.
Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду.
Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког полугодишта, организује анкетирање родитеља, односно старатеља, у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за наредно полугодиште.
Мишљење родитеља, односно старатеља, добијено као резултат анкетирања, узима се у обзир у поступку вредновања квалитета рада школе.
Циљ програма сарадње са породицом: Породица и школа имају заједнички циљ – подржавање и подстицање развоја ученика, те њихови односи морају бити пре свега партнерски.
Програми у области сарадње са породицом усмерени су, пре свега, на развијање партнерских односа између кључних актера у Школи, као и на јачање родитељске компетенције, посебно у областима процеса васпитања и превенције негативних појава.
Задаци програма сарадње са породицом:
- Информисање родитеља о њиховим правима и обавезама,те начинима укључивања у рад Школе
- Задовољавање потреба породице и њених циљева,
- Едуковање родитеља кроз информисање и пружање адекватног модела васпитања и образовања,
- Развијање партнерског деловања породице и школе у образовању и васпитању ученика,
- Обезбеђивање редовне, трајне и квалитетне сарадње породице и Школе,
- Остваривање позитивне интеракције наставник - родитељ,
- Обезбеђивање информисаности родитеља о променама у образовању које се остварују у школи и код ученика, као и о свим дешавањима у животу Школе.
Тим за сарадњу са породицом:
Милош Зубац, наставник гитаре – координатор
Надежда Димитријевић, наставник виолине
Вера Михок, наставник клавира
Тијана Јовев, наставник флауте
Андријана Ђокић,наставник клавира
Милан Медошевић,наставник клавира
Марија Цвејић,наставник виолине
Александар Бијић,наставник хармонике
Катарина Милосављевић, наставник српског традиционалног певања
 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:
 
- учествује у изради аката који се односе на обезбеђивање квалитета и развој Школе;
- израђује пројекте који су у вези са обезбеђивањем квалитета и развој Школе;
- прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је примена важна за обезбеђивање квалитета и развој Школе;
- сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности;
Чланови овог Тима су:
Бранка Ивковић-Петронић, директор - координатор
Соња Дабић, педагог
Мирко Јеремић, нототекар
Александра Стевановић, помоћник директора
Катарина Фаркаш, наставник клавира
Бојана Ђукић наставник солфеђа
Светлана Мандић, наставник виолине
Катарина Милосављевић,наставник српског традиционалног певања
Јована Стајић, наставник упоредног клавира
Милош Зубац, наставник гитаре
Тијана Јовев, наставник флауте
Татјана Павловић, професор разредненаставе – родитељ
Соња Добричић, педагог – родитељ
Александар Рајковић, члан општинског већа задужен за образовање
 
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва обавља следеће послове:
 
- учествује у изради аката који се односе на развој међупредметних компетенција и предузетништва;
- израђује пројекте који су у вези са међупредметним компетенцијама и предузетништвом;
- прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је примена важна за развој међупредметних компетенција и предузетништва;
- учeствује у обезбеђивању услова за развој међупредметних компетенција и предузетништва;
- сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности;
Чланови овог Тима су:
Сенка Рајшић, наставник солфеђа – координатор
Невена Манојловић, наставник гитаре
Тијана Јовев, наставник флауте
Јована Стајић, наставник клавира
Јелена Дејановић, наставник српског традиционалног певања
Јован Цинцар Костић, наставник виолине
Надежда Димитријевић, наставник виолине
Богдан Благојевић, наставник гитаре
Анамарија Илић, наставник виолончела
Вера Михок,наставник клавира
Милан Медошевић,наставник клавира
Мирко Јеремић, нототекар
Александра Стевановић, помоћник директора
Бранка Ивковић-Петронић, директор – координатор
 
Тим за маркетинг и промоцију школе
 
У циљу боље презентације и маркетинга, као и промоције резултата ученика и наставника школе основан је Тим за промоцију, маркетинг школе и сарадњу са медијима, чији су задаци:
- израда промотивног материјала за такмичења у организацији школе
- израда промотивног материјала за концерте
- ажурирање сајта (интернет презентације) школе
- уређивање огласне табле, сајта– објављивање резултата и освојених награда ученика и наставника
- сарадња са друштвеном средином
- сарадња са пријатељским школама
- вођење евиденције о новинским записима
Чланови овог тима:
Мирко Јеремић- нототекар
Бранка Ивковић- Петронић, директор
Александра Стевановић- помоћник директора
 
Тим за културну и јавну делатност школе
 
Културна и јавна делатност школе представља једну од најбитнијих димензија рада и веза ове школе са ужом и широм друштвеном заједницом. У складу са том чињеницом, у школи је формиран Тим за културну и јавну делатност школе са следећим задацима:
- организовање школских и ваншколских ученичких јавних наступа и концерата
- рганизоваање концерата гостујућих уметника
- за појединце, камерне ансамбле, оркестре и хорове), смотрама, фестивалима и сличним манифестацијама, као и за самостално организовање оваквих манифестација
- организовањеразних   прослава,  меморијала,   размена,   гостовања   и   сличних манифестација
- организовање мајсторских курсева истакнутих музичких педагога и извођача;
- организовање два пута месечно концерата у Центру за културу Гроцка
Чланови овог Тима су:
Бранка Ивковић Петронић, координатор
Катарина Фаркаш, наставник клавир у издвојеном одељењу у Врчину
Александра Стевановић, помоћник директора
Мирко Јеремић, нототекар
Тијана Јовев,наставник флауте у издвојеном одељењу у Умчарима
Бојана Вујашковић, наставник клавира у издвојеном одељењу у Винчи
Александар Гајић наставник солфеђа у издвојеном одељењу у Винчи
 
Тим за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника
 
Циљеви и задаци Тима за стручно усавршавање су:
Израда плана стручног усавршавања у установии ван установе
Обавештавање наставника о актуелним семинарима
Праћење стручног усавршавања у установи и ван ње
Организација одржавања семинара у школи
Праћење рада приправника
Чланови Тим за стучно усавршавање су:
Данило Недељковић,наставник виолине- координатор
Игор Стојановић,наставник солфеђа
Милан Медошевић,наставник клавира
Јелена Дејановић,наставник српског традиционалног певања
Анамарија Илић,наставник виолончела
Богдан Благојевић,наставник гитаре
 
Тим за подршку ученицима
 
Тим за додатну подршку спроводи следеће активности:
 Организовање допунске наставе
Организовање додатне наставе за ученике који се спремају за такмичења
Организовање додатне наставе због пријемних испита
 Мотивисање напредних и талентованих ученика
 Промовисање позитивног понашања
 Неговање и подстицање позитивне социјалне климе: толеранција и узајамно уважавање, поштовање, подршка, сарадња
 Праћење физичког, здравственог и емоционалног стања ученика
 Пружање помоћи при избору даљег образовања
 Професионална оријентација
 Разредне старешине прате понашање ученика и упућују их на појачан васпитни рад
 Чланови Тима за подршку ученицима су:
Соња Дабић- педагог школе
Мирко Јеремић- нототекар
Бојана Ђукић- наставник солфеђа
Нина Косанић- наставник клавира
Сенка Рајшић- наставник солфеђа
 
Тим за праћење икоординисањепревентивнихмера за спречавање и сузбијањезаразне болести COVID-19
 
Тим за праћење и координисање превентивних мера је формиран у складу са Закључком Кризног штаба седнице одржане 11.08.2020. године, чији су чланови:
 
Бранка Ивковић Петронић, директор школе
Александра Стевановић,помоћник директора
Соња Дабић,педагог школе
Катарина Фаркаш, Тијана Јовев и Вера Михок (координатори за издвојена одељења), који у сарадњи са дежурним наставницима на дневном нивоу прате поштовање превентивних и прописаних мера.