\ Органи управљања

header

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРИПРЕМНИ И ПРВИ РАЗРЕД МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
 
ГРОЦКА:
 
Среда, 23. мај 2018. године – од 15:00 до 19:30
Среда, 30. мај 2018. године – од 16 до 19:30
Субота, 2. јун 2018. године – од 10:00 до 13:00
Субота, 9. јун 2018. године – од 10:00 до 13:00
Напомена: Термини након 23. и 30. маја важе само за непопуњене класе (инструменте)
 
ВРЧИН:
 
Среда, 23. мај 2018. од 17 до 19 часова
Четвртак, 24. мај 2018. године, од 13 до 15 часова
Петак, 25. мај 2018. године, од 12 до 14 часова
Субота, 26. мај од 10 до 12 часова
Петак, 1. јун 2018. године – Концерт (по потреби пријемни за 1. и 2. разред ОШ)
Напомена: Термини након 23. и 24. маја важе само за непопуњене класе (инструменте)
 
УМЧАРИ:
 
Петак, 25. мај 2018. године, у подручним школама ОШ „Мића Стојковић“ у следећим терминима:
9:00 Камендол
10:30 Пударци
11:30 Дражањ
Понедељак, 28. мај 2018. године пријемни испит у Умчарима од 11 до 18 часова у свечаној сали матичне школе“Мића Стојковић“
 
ВИНЧА:
 
Понедељак, 14. мај 2018. године, од 10 до 18 часова
Понедељак, 28. мај 2018. године, од 10 до 18 часова
 
ДОБРО ДОШЛИ!!!

Плакат 1    Плакат 2    Плакат 3    Плакат 4

Органи управљања

ШКОЛСКИ ОДБОР
 
Школски одбор је орган управљања у школи.
Школски одбор именује и разрешава Скупштина града и има девет чланова који се именују на четири године. Трећина чланова су представници локалне самоуправе, а по трећину чланова су предложили чланови Наставничког већа и Савет родитеља школе.
Поступак и начин одлучивања Школског одбора уређен је Статутом школе и Пословником о организацији и раду Школског одбора.
Посебан акценат биће на праћењу реализације Школског развојног плана и праћењу процеса самовредновања у циљу побољшавња услова и квалитета рада установе.
Чланови школског одбора:
Љиљана Недић – родитељ - економиста
Татјана Павловић – родитељ – разредни старешина
Татјана Бајић – родитељ – проф. информатике
Милица Степаноски – запослени – наставник гитаре
Бранислава Тријић – запослени – наставник солфеђа и теорије музике
Драган Станојевић – запослени – наставник хармонике
Милан Марковић– представник локалне заједнице – студент
Ивана Миловановић – представник локалне заједнице – дипл. економиста
Славољуб Стевановић – представник локалне заједнице – машински инжењер
Активности Школског одбора су следеће:
1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
2) доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;
5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
6) расписује конкурс и бира директора;
7) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
8) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
9) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
10) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.
 
САВЕТ РОДИТЕЉА
 
Школа не може ефикасно остваривати своје образовно-васпитне задатке без пуне сарадње са родитељима ученика. Савет родитеља представља кључну спону између ученика и наставника.
Преко Савета родитеља организоваће се директно укључивање родитеља у рад Школе као образовно-васпитне институције, а поред тога и у рад Школе на плану побољшања материјално-техничких услова.
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.
Начин избора Савета родитеља уређен је Статутом школе, а рад Пословником о раду Савета родитеља.
С обзиром на то да у школи образовање не стичу припадници националне мањине, односно етничке групе, као ни деца и ученици са сметњама у развоју, школа нема обавезу да у овом смислу води рачуна о сразмерној заступљености у Савету родитеља.
Седницама Савета родитеља присуствује директор Школе, како би чланове Савета родитеља благовремено информисао о свим битним питањима и како би од стране Савета родитеља био обавештен о предлозима за побољшање услова рада и квалитета наставе.
Основни циљ, који је ове школске године себи поставио Савет родитеља, јесте давање подршке ученицима у виду организовања што већег броја концерата, гостовања и путовања, али и помоћ школи око уређења школског простора, у циљу његовог што бољег прилагођавања потребама ученика, запослених и локалне заједнице.
Савет родитеља чини 21 члан, а седнице Савета родитеља одржаваће се по плану усвојеном на седници Савета родитеља одржаној 14.09.2016. године, али и по указаној потреби.
Мандат чланова Савета родитеља траје једну школску годину, а може се прекинути у случају неприсуствовања седницама, на лични захтев, или у случају престанка основа за чланство у Савету родитеља односно у случају када дете престане да буде ученик школе.
Чланови Саветa родитеља бирани су на родитељским састанцима одржаним у периоду од 01. до 10. септембра.
Чланови Саветa родитеља бирани су тако, да класа сваког наставника индивидуалне наставе буде заступљена са по једним представником родитеља:
Клавир:
– Класа проф. Андријане Ђокић – Лана Милосављевић
– Класа проф. Милице Ковачевић – Бета Митровић
– Класа проф. Маријане Калинић – Јасмина Чолић
- Класа проф. Катарине Фаркаш – Јасна Наумовић
- Класа проф. Бојана Вујашковић – Марија Ранђеловић
Хармоника:
– Класа проф. Драган Станојевић – Љиљана Недић
– Класа проф. Драгана Стевановић – Љиљана Јовић
- Класа проф. Миљана Мадића – Никола Сарић
- Класа проф. Александра Бијића – Маја Стаменковић
Виолина:
– Класа проф. Надежде Димитријевић – Наташа Јашић
- Класа проф. Светлане Мандић – Јасмина Ђурђевић
- Класа проф. Ксеније Пејовић – Ненад Јовановић
- Класа проф. Надежде Станојевић – Драгана Митровић
- Класа проф. Данило Недељковић – Срђан Станојевић
Гитара:
– Класа проф. Милице Степаноски – Тања Павловић
– Класа проф. Милована Радовановића – Данијела Дракулић
- Класа проф. Бранка Тријића – Тања Бајић
- Класа проф. Јулијана Николића – Дубравка Бећаговић
- Класа проф. Милоша Зубца – Марион Дедић
Флаута:
– Класа проф. Миње Марчетић – Маријана Лолић
- Класа проф. Емилије Гавриловић - Соња Добричић
- Класа проф. Тијане Јовев – Јагода Јаћимовић
Виолончело:
- Класа проф. Кристине Димић – Драгана Јанковић
Српско традиционално певање:
- Класа проф. Маје Станојевић – Сања Јарић
Чланови Школског одбора из редова родитеља у школској 2016/17. години су:
Љиљана Недић
Татјана Павловић
Татјана Бајић
Орган руковођења
 
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
 
Бранка Ивковић-Петронић, магистар музичке уметности