\ Органи управљања

Музика као лек

muzika medicina

Пријатељи школе

tarisio2

Треба да се зна

treba da se zna

header

Органи управљања

 
ШКОЛСКИ ОДБОР
 
Школски одбор је орган управљања у школи.
Школски одбор именује и разрешава Скупштина града и има девет чланова који се именују на четири године. Трећина чланова су представници локалне самоуправе, а по трећину чланова су предложили чланови Наставничког већа и Савет родитеља школе.
Поступак и начин одлучивања Школског одбора уређен је Статутом школе и Пословником о организацији и раду Школског одбора.
Посебан акценат биће на праћењу реализације Школског развојног плана и праћењу процеса самовредновања у циљу побољшавања услова и квалитета рада установе.
Чланови Школског одбора су:
Биљана Марић – родитељ – дипломирани економиста (порески инспектор)
Ивана Комленац – родитељ – медицинска сестра - васпитач
Бранкица Марковић – родитељ – дипломирани инжењер саобраћаја (официр полиције за конторлу рада)
Андријана Ђокић– запослени – наставник клавира
Милош Зубац – запослени – наставник гитаре
Драган Станојевић – запослени – наставник хармонике
Милан Илић– представник локалне заједнице – дипломирани правник
Батрић Коматина – представник локалне заједнице - економиста
Гордана Божовић - представник локалне заједнице – дипломирани економиста
Активности Школског одбора су следеће:
1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
2) доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;
5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
6) расписује конкурс и бира директора;
7) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
8) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
9) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
10) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.
 
САВЕТ РОДИТЕЉА
 
Школа не може ефикасно остваривати своје образовно-васпитне задатке без пуне сарадње са родитељима ученика. Савет родитеља представља кључну спону између ученика и наставника.
Преко Савета родитеља организоваће се директно укључивање родитеља у рад Школе као образовно-васпитне институције, а поред тога и у рад Школе на плану побољшања материјално-техничких услова.
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.
Начин избора Савета родитеља уређен је Статутом школе, а рад Пословником о раду Савета родитеља.
С обзиром на то да у школи образовање не стичу припадници националне мањине, односно етничке групе, као ни деца и ученици са сметњама у развоју, школа нема обавезу да у овом смислу води рачуна о сразмерној заступљености у Савету родитеља.
Седницама Савета родитеља присуствује директор Школе, како би чланове Савета родитеља благовремено информисао о свим битним питањима и како би од стране Савета родитеља био обавештен о предлозима за побољшање услова рада и квалитета наставе.
Основни циљ, који је ове школске године себи поставио Савет родитеља, јесте давање подршке ученицима у виду организовања што већег броја концерата, гостовања и путовања, али и помоћ школи око уређења школског простора, у циљу његовог што бољег прилагођавања потребама ученика, запослених и локалне заједнице.
Савет родитеља чини 31 члан, а седнице Савета родитеља одржаваће се по плану усвојеном на седници Савета родитеља одржаној 12.09.2022. године, али и по указаној потреби.
Мандат чланова Савета родитеља траје једну школску годину, а може се прекинути у случају неприсуствовања седницама, на лични захтев, или у случају престанка основа за чланство у Савету родитеља односно у случају када дете престане да буде ученик школе.
Чланови Саветa родитеља бирани су на родитељским састанцима одржаним у периоду од 05. до 09.септембра 2022. године.
Чланови Саветa родитеља бирани су тако, да класа сваког наставника индивидуалне наставе буде заступљена са по једним представником родитеља:
 

Вокално-инструментална класа

Родитељ

Маја Вучковић

Наташа Првановић

Нина Косанић

Сања Јоксимовић Станковић

Андријана Ђокић

Ивана Комленац

Катарина Фаркаш

Јелена Ђорђевић

Бојана Вујашковић

Видановић Драгана

Стефан Антонијевић

Бранкица Марковић

Милан Медошевић

Ненад Петровић

Марина Башић

Маја Стаменковић

Миња Марчетић

Биљана Марић

Емилија Гавриловић

Наташа Козић

Тијана Јовев

Марија Пантелић

Марија Цвејић

Ана Младеновић

Јован Цинцар Костић

Драгана Бугарчић

Светлана Мандић

Биљана Миладиновић

Данило Недељковић

Ивана Жижић

Надежда Димитријевић

Ивана Петровић

Анамарија Илић

Гордана Генераловић

Катарина Станимировић

Предраг Мирковић

Драган Станојевић

Сања Јовановић

Петар Величковић

Јована Комненић

Марко Кончаревић

Татјана Живановић

Александар Бијић

Слађана Илић

Сузана Вуковић Пејић

Ана Глигорић

Милош Зубац

Јана Вујанић

Богдан Благојевић

Ивана Срдановић

Бранко Тријић

Ивана Илић

Ђорђе Станковић

Ивана Тончић Марковић

Милош Арсенијевић

Бојан Марковић

Нина Ђурђевић

Данијела Насковић Тасић

Невена Манојловић

Јована Драговић

Ана Јовановић

Снежана Чанковић

Катарина Милосављевић

Верица Николић

Исидора Арсић

Љубица Ајдуковић

Марина Башић

Маја Стаменковић

 
ОРГАН РУКОВОЂЕЊА
 
Директор школе
Др Бранка Ивковић-Петронић, докторнаука музичке теорије