\ Органи управљања

Музика као лек

muzika medicina

Пријатељи школе

tarisio2

Треба да се зна

treba da se zna

header

Резултати пријемног испита за упис у први разред:

1. Гроцка

2. Винча

3. Умчари

4. Врчин

Органи управљања

 
ШКОЛСКИ ОДБОР
 
Школски одбор је орган управљања у школи.
Школски одбор именује и разрешава Скупштина града и има девет чланова који се именују на четири године. Трећина чланова су представници локалне самоуправе, а по трећину чланова су предложили чланови Наставничког већа и Савет родитеља школе.
Поступак и начин одлучивања Школског одбора уређен је Статутом школе и Пословником о организацији и раду Школског одбора.
Посебан акценат биће на праћењу реализације Школског развојног плана и праћењу процеса самовредновања у циљу побољшавња услова и квалитета рада установе.
 
Чланови школског одбора:
 
Љиљана Недић – родитељ - економиста
Татјана Павловић – родитељ – разредни старешина
Соња Добричић – родитељ – педагог
Драгана Стевановић – запослени – наставник хармонике
Маријана Калинић – запослени – наставник клавира
Драган Станојевић – запослени – наставник хармонике
Милан Илић– представник локалне заједнице – дипл. правник
Батрић Коматина – представник локалне заједнице
Мирољуб Радојевић – представник локалне заједнице
 
Активности Школског одбора су следеће:
 
1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
2) доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;
5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
6) расписује конкурс и бира директора;
7) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
8) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
9) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
10) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.
 
САВЕТ РОДИТЕЉА
 
Школа не може ефикасно остваривати своје образовно-васпитне задатке без пуне сарадње са родитељима ученика. Савет родитеља представља кључну спону између ученика и наставника.
Преко Савета родитеља организоваће се директно укључивање родитеља у рад Школе као образовно-васпитне институције, а поред тога и у рад Школе на плану побољшања материјално-техничких услова.
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.
Начин избора Савета родитеља уређен је Статутом школе, а рад Пословником о раду Савета родитеља.
С обзиром на то да у школи образовање не стичу припадници националне мањине, односно етничке групе, као ни деца и ученици са сметњама у развоју, школа нема обавезу да у овом смислу води рачуна о сразмерној заступљености у Савету родитеља.
Седницама Савета родитеља присуствује директор Школе, како би чланове Савета родитеља благовремено информисао о свим битним питањима и како би од стране Савета родитеља био обавештен о предлозима за побољшање услова рада и квалитета наставе.
Основни циљ, који је ове школске године себи поставио Савет родитеља, јесте давање подршке ученицима у виду организовања што већег броја концерата, гостовања и путовања, али и помоћ школи око уређења школског простора, у циљу његовог што бољег прилагођавања потребама ученика, запослених и локалне заједнице.
Савет родитеља чини 30 чланова, а седнице Савета родитеља одржаваће се по плану усвојеном на седници Савета родитеља одржаној 14.09.2020. године, али и по указаној потреби.
Мандат чланова Савета родитеља траје једну школску годину, а може се прекинути у случају неприсуствовања седницама, на лични захтев, или у случају престанка основа за чланство у Савету родитеља односно у случају када дете престане да буде ученик школе.
Чланови Саветa родитеља бирани су на родитељским састанцима одржаним у периоду од 01. до 10. Септембра 2020. године.
Чланови Саветa родитеља бирани су тако, да класа сваког наставника индивидуалне наставе буде заступљена са по једним представником родитеља:
 

Вокално-инструментална класа

Родитељ

Тијана Јовев

Kатарина Фаркаш

Миљан Мадић

Горан Коџић

Марија Цвејић

Светлана Јанковић

Катарина Фаркаш  

Јелена Ђорђевић

Бранко Тријић

Ивана Стекић

Миња Марчетић

Наташа Јовановић

Драган  Станојевић

Весна Савковић

Драгана Стевановић

Ивана Панић

Богдан Благојевић

Ивана Срдановић

Милош  Зубац

Марион Дедић

Нина Косанић

Сања Станковић

Анамарија Илић

Гордана Генераловић

Ана Јовановић

Љиљана Николић

Aндријана Ђокић

Верица Матејић

Маријана Калинић

Слободанка Ивковић

Јован Цинцар Костић

Драгана Бугарчић

Александар Бијић

Маја Стаменковић

Сања Марић

Соња Добричић

Бојана Вујашковић

Драгана Видановић

Ђорђе Станковић

Тања Павловић

Вера Михок

Бранкица Марковић

Вук Драгичевић

Тијана Петровић

Данило Недељковић

Јадранка Каличанин

Милан Медошевић

Ненад Петровић

Надежда Димитријевић

Ненад Секуловски

Невена Манојловић

Надица Јовановић

Светлана Мандић

Милица Ландолац

Катарина Милосављевић

Јелена Рашковић

Јелена Дејановић

Љиљана Недић

Немања Дражић

Ивана Срдановић

 
ОРГАН РУКОВОЂЕЊА
 
Директор школе
 
Бранка Ивковић-Петронић, магистар музичке уметности