\ Органи управљања

header

Пријемни испити за упис у припремни и 1. разред ОМШ у школској 2017/18. години

 
У матичној школи у Гроцкој:
 • Субота, 27. мај 2017. године – од 12 до 15 часова
 • Субота, 10. јун 2017. године – од 10 до 13 часова
У издвојеном одељењу у Врчину (просторије издвојеног одељења Основне музичке школе):
 • Субота, 13. мај 2017. године, од 10 до 12 часова
 • Понедељак, 22. мај 2017. године, од 17 до 19 часова
 • Уторак, 23. мај 2017. године, од 12 до 14 часова
 • Четвртак, 01. јун 2017. године, од 17 до 19 часова
 • Субота, 03. јун 2017. године, од 10 до 12 часова
У издвојеном одељењу у Винчи (у просторијама издвојеног одељења Основне музичке школе):
 • Понедељак, 29.мај 2017. године од 12 до 19 часова
 • Уторак, 30. мај 2017. године, од 12 до 19 часова
 • Четвртак, 08. јун 2017. године, од 12 до 19 часова
 • Петак, 09. јун 2017. године, од 12 до 19 часова
У издвојеном одељењу у Умчарима:
 • Четвртак, 25. мај 2017. године – свечана сала ОШ „Мића Стојковић“ у матичној школи у Умчарима, у 9 часова и 30 минута
 • Петак, 26. мај 2017. године, у подручним школама ОШ „Мића Стојковић“:
У 8 часова и 30 минута – Камендо
У 10 часова и 30 минута – Пударци
У 12 часова и 30 минута – Живковац
 
РЕЗУЛТАТИ СА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
 

Органи управљања

ШКОЛСКИ ОДБОР
 
Школски одбор је орган управљања у школи.
Школски одбор именује и разрешава Скупштина града и има девет чланова који се именују на четири године. Трећина чланова су представници локалне самоуправе, а по трећину чланова су предложили чланови Наставничког већа и Савет родитеља школе.        
Поступак и начин одлучивања Школског одбора уређен је Статутом школе и Пословником о организацији и раду Школског одбора.
Посебан акценат биће на праћењу реализације Школског развојног плана и праћењу процеса самовредновања у циљу побољшавња услова и квалитета рада установе.
 
Чланови школског одбора:
 
Љиљана Недић – родитељ - економиста
Татјана Павловић – родитељ – разредни старешина
Татјана Бајић – родитељ – проф. информатике
Милица Степаноски – запослени – наставник гитаре
Бранислава Тријић – запослени – наставник солфеђа и теорије музике
Драган Станојевић – запослени – наставник хармонике
Милан Марковић– представник локалне заједнице – студент
Ивана Миловановић – представник локалне заједнице – дипл. економиста
Славољуб Стевановић – представник локалне заједнице – машински инжењер
 
Активности Школског одбора су следеће:
 
1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
2) доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;
5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
6) расписује конкурс и бира директора;
7) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
8) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
9) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
10) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.
 
САВЕТ РОДИТЕЉА 
 
Школа не може ефикасно остваривати своје образовно-васпитне задатке без пуне сарадње са родитељима ученика. Савет родитеља представља кључну спону између ученика и наставника.
Преко Савета родитеља организоваће се директно укључивање родитеља у рад Школе као образовно-васпитне институције, а поред тога и у рад Школе на плану побољшања материјално-техничких услова.
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.
Начин избора Савета родитеља уређен је Статутом школе, а рад Пословником о раду Савета родитеља.
С обзиром на то да у школи образовање не стичу припадници националне мањине, односно етничке групе, као ни деца и ученици са сметњама у развоју, школа нема обавезу да у овом смислу води рачуна о сразмерној заступљености у Савету родитеља.
Седницама Савета родитеља присуствује директор Школе, како би чланове Савета родитеља благовремено информисао о свим битним питањима и како би од стране Савета родитеља био обавештен о предлозима за побољшање услова рада и квалитета наставе.
Основни циљ, који је ове школске године себи поставио Савет родитеља, јесте давање подршке ученицима у виду организовања што већег броја концерата, гостовања и путовања, али и помоћ школи око уређења школског простора, у циљу његовог што бољег прилагођавања потребама ученика, запослених и локалне заједнице.
Савет родитеља чини 21 члан, а седнице Савета родитеља одржаваће се по плану усвојеном на седници Савета родитеља одржаној 14.09.2016. године, али и по указаној потреби.
Мандат чланова Савета родитеља траје једну школску годину, а може се прекинути у случају неприсуствовања седницама, на лични захтев, или у случају престанка основа за чланство у Савету родитеља односно у случају када дете престане да буде ученик школе.
Чланови Саветa родитеља бирани су на родитељским састанцима одржаним у периоду од 01. до 10. септембра.
 
Чланови Саветa родитеља бирани су тако, да класа сваког наставника индивидуалне наставе буде заступљена са по једним представником родитеља:
 
Клавир:
 
– Класа проф. Андријане Ђокић – Лана Милосављевић
– Класа проф. Милице Ковачевић – Бета Митровић
– Класа проф. Маријане Калинић – Јасмина Чолић
- Класа проф. Катарине Фаркаш - Тања Теофиловић
- Класа проф. Андрије Лаличића – Бојана Сапунџић Јанковић
 
Хармоника:
 
– Класа проф. Драган Станојевић – Љиљана Недић
– Класа проф. Драгана Стевановић – Љиљана Јовић
- Класа проф. Миљана Мадића – Весна Стекић
- Класа проф. Александра Бијића – Маја Стаменковић
 
Виолина:
 
– Класа проф. Светлане Мандић – Александра Ђорђевић
- Класа проф. Ксеније Пејовић – Ненад Јовановић
- Класа проф. Надежде Станојевић – Драгана Митровић
- Класа проф. Тијане Љубичић – Стево Благојевић
 
Гитара:
 
– Класа проф. Милице Степаноски – Тања Павловић
– Класа проф. Јелене Илић – Ненад Мијатовић
- Класа проф. Бранка Тријића – Тања Бајић
- Класа проф. Јулијана Николића – Дубравка Бећаговић
- Класа проф. Милоша Зубца – Марион Дедић
 
Флаута:
 
– Класа проф. Александре Стевановић – Маријана Лолић
- Класа проф. Емилије Гавриловић - Соња Добричић
 
Виолончело:
 
- Класа проф. Кристине Димић – Драгана Јанковић
 
Чланови Школског одбора из редова родитеља у школској 2016/17. години су:
 
Љиљана Недић
Татјана Павловић
Татјана Бајић
 
Орган руковођења
 
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
 
Бранка Ивковић-Петронић, магистар музичке уметности