\ Јавне набавке

Музика као лек

muzika medicina

Пријатељи школе

tarisio2

Треба да се зна

treba da se zna

header

Обавештења о закљученим уговорима - Набавка музичких инструмената ЈН број 1/18

Преузмите:
 
 

Jавнa набавкa мале вредности – Набавка инструмената за реализацију Школског пројекта „Ритам срца“

На основу члана 39. став 1,, члана 61, члана 40. и члана 40а став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” 124/12, 14/15 и број 68/15), у даљем тексту: Закон) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 332 од 13.03.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 333 од 13.03.2018 године, припремељена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка инструмената за реализацију Школског пројекта „Ритам срца“ ЈН број 3/18.
 
Преузмите:
 
 

Jавнa набавкa мале вредности – Набавка музичких инструмената

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” 124/12, 14/15 и број 68/15), у даљем тексту: Закон) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 327 од 12.03.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 328 од 12.03.2018. године, припремељена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка музичких инструмената ЈН број 2/18.
 
Преузмите:
 
 

Одговори и појашњења на питања постављена од стране заинтересованих лица

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 –у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне документације за поступак јавне набавке мале вредности бр. 01/18 –Набавка музичких инструмената(у даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца Основне музичке школе „Невена Поповић“ из Београда-Гроцка, у законском року објављује, свим заинтересованим лицима, Одговоре и појашњења на питања постављена од стране заинтересованих лица за јавну набавку мале вредности –добара бр. 01/18 –Набавка музичких инструмената.
 
Преузмите:
 
 


Страна 3 од 4